• phone tap jammer joint

Phone tap jammer joint - mobile phone jammer price

Phone tap jammer joint,mobile phone jammer price,Product Description Shielding Range: -CDMA 851-894MHz 35dBm 8dBm/30KHz (min) -GSM 925-960MHz 35dBm 6dBm/30KHz (min) -DCS 1805-1880MHz 33dBm 3dBm/30KHz (min) -PCS 1930-1990MHz 33dBm 3dBm/30KHz...